Działalność


Prowadzone działania:

Aktualnie organizacja zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i by100_0712łych republik radzieckich do Polski (załatwianie spraw lokalowych, wystąpienie o przyznanie obywatelstwa polskiego w imieniu tych osób, itp sprawy). Dotychczas Stowarzyszeniu udało się sprowadzić do Polski dwie rodziny repatriantów tj. w 2005 roku repatriantkę z Uzbekistanu, która mieszka w Ciechanowie i w 2009 roku rodzinę z Syberii (Rosja), która zamieszkała w Łowiczu.
Stowarzyszenie organizuje także środki finansowe na stypendia dla najbardziej wyróżniających się studentów-polonusów. Od 2005 roku do dnia dzisiejszego organizacja wypłaca takie stypendium studence polskiego pochodzenia z Syberii (Rosja) studiującej na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizujemy również kolonie dla dzieci ze Wschodu (w lipcu 2005 roku 24 osoby z Syberii), jak i obozy naukowo-szkoleniowe dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu (w 2008 i w 2009 roku na przełomie lipca i sierpnia gościl
iśmy 18-osobowe grupy młodzieży w Polsce).

Pomoc Polakom na Wschodzie poprzez:

1. ProwadzDSC02033enie działalności charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans,
2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, wspierając ich ambicje edukacyjne, kulturalne, społeczne,
3. Wspieranie działalności stymulującej rozwój gospodarczy społeczności lokalnych,
4. Ochroną dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn”.

Obszary działań


– Działalność charytatywna
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji


– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– Promocja i organizacja wolontariatu


– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Możliwość komentowania została wyłączona.